» Start

Procedura dotycząca działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 - wyciąg dla rodziców i uczniów/wychowanków bursy

[…]

4. Wytyczne dla rodziców

4.1. W Szkole oraz Bursie może przebywać wyłącznie zdrowe dziecko, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, taka osoba nie może przebywać w jednostce.

4.2. Każdy rodzic / opiekun ucznia / wychowanka zobowiązany jest zapoznać się i stosować pkt. 4 procedury dotyczącej działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19.

4.3. Rodzice / opiekunowie mają obowiązek zaopatrzenia dziecka w indywidualne osłony ust i nosa do użytku podczas przebywania w Szkole oraz w Bursie.

4.4. Rodzice / opiekunowie mają obowiązek przypomnieć dziecku o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym o zachowaniu dystansu społecznego (2 m), unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, regularnym myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie oraz sposobie zasłania ust i nosa podczas kichania czy kasłania.

4.5. Rodzice / opiekunowie są zobowiązani wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia / wychowanka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

4.6. Uczeń / wychowanek przejawiający niepokojące objawy choroby zostanie umieszczone w izolatce.

4.7. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do natychmiastowego odebrania dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Nauczyciel / wychowawca będzie komunikował się z rodzicami/opiekunami ucznia / wychowanka telefonicznie. Rodzice mają obowiązek przekazać placówce nr telefonu do kontaktu.

4.8. Rodzice/ opiekunowie zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania placówki o pozytywnym wyniku testu na koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 stwierdzonego u dziecka, rodzica/ opiekuna dziecka.

5. Wytyczne dla uczniów oraz wychowanków

5.1. W Szkole lub Bursie może przebywać wyłącznie zdrowe dziecko, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, taka osoba nie może przebywać w placówce.

5.2. Należy zgłosić wychowawcy ewentualny kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o to zakażenie.

5.3. Jeżeli poczujesz się źle podczas pobytu w placówce, niezwłocznie musisz zgłoś to wychowawcy, szczególnie, gdy zaobserwujesz u siebie objawy infekcji.

5.4. Zapoznaj się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie Szkoły / Bursy podczas obowiązywania stanu epidemii i przestrzegaj tych zasad.

5.5. Jeśli jesteś mieszkańcem Bursy ogranicz opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku. Jeśli musisz z nich korzystać, stosuj środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i dezynfekuj ręce.

5.6. Ogranicz kontakty z innymi uczniami / wychowankami przebywającymi na terenie Szkoły / Bursy. W przypadku takich kontaktów nie podawaj ręki na powitanie, zachowaj bezpieczną odległość 2 m od rozmówcy.

5.7. Noś osłonę nosa i ust w przestrzeniach wspólnych budynku.

5.8. Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzuć do zamkniętego kosza i umyj ręce.

5.9. Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

5.10. Używaj jedynie swoich przyborów i akcesoriów.

5.11. Jeśli jesteś mieszkańcem Bursy, dołóż wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie, często wietrz swój pokój.

5.12. Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa uważa się utrzymywanie czystości rąk – ich częste mycie wodą z mydłem i dezynfekowanie. Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk.

[…]