» Start

Patron

Eugeniusz Kwiatkowski (1888–1974)

Menedżer II Rzeczypospolitej, kompetentny człowiek przemysłu ze znajomością gospodarki światowej, wicepremier, minister skarbu oraz przemysłu i handlu. Opierał swoją działalność publiczną na głębokich zasadach moralnych. W swych, uwieńczonych sukcesami dążeniach do pomnożenia stanu posiadania Polski, wytrwale i konsekwentnie angażował swą wielką wiedzę inżyniera, ekonomisty i organizatora zbiorowego wysiłku. Wybitne cechy i umiejętności przywódcze łączył z osobistą skromnością i szacunkiem dla ludzi, niezależnie od stanowiska czy pozycji społecznej. Jak w swoim pięknym eseju napisał profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Andrzej Romanowski: „W tysiącletniej historii polskiej gospodarki nikt nigdy nie dokonał tak wiele i tak mądrze w czasie tak krótkim”. W latach 1926-1930 Eugeniusz Kwiatkowski, jako minister przemysłu i handlu,  opracował Trzyletni Program Stabilizacyjny. Ponadto nadzorował budowę portu i miasta Gdyni, będącej najważniejszym portem II Rzeczypospolitej. Od października 1935 r. do września 1939 r. Eugeniusz Kwiatkowski był wicepremierem do spraw gospodarki i ministrem skarbu. W tym czasie czuwał nad realizacją  wielkiego zadania gospodarczego i obronnego nakreślonego w uchwale sejmowej, jakim był Centralny Okręg Przemysłowy. Jest on modelowym przykładem racjonalnej polityki rozwoju, obejmującej rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej i energetycznej. Po II wojnie światowej Eugeniusz Kwiatkowski był delegatem rządu ds. odbudowy gospodarki Wybrzeża. Wówczas – w pewnym stopniu i przez krótki czas były kontynuowane jego przedwojenne zamierzenia. Z powodów politycznych został w Polsce Ludowej odsunięty od pełnienia funkcji gospodarczych. Jak również zakazano mu osiedlać się na wybrzeżu. Umarł w zapomnieniu, przeżywszy ostatnie ćwierć wieku w gościnnym dla niego Krakowie.

[ spis treści ]

Rota ślubowania obowiązująca od 2002 roku

Jako uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie, uroczyście ślubujemy na sztandar szkoły, sumiennie wypełniać wszystkie obowiązki i zadania wynikające z procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły. Ślubujemy rzetelnie zdobywać wiedzę i umiejętności, dbać o godność własną, o honor naszych rodzin, szkoły i zawodu. Biorąc przykład z wzorca osobowego naszego patrona Eugeniusza Kwiatkowskiego ślubujemy szanować i kontynuować tradycje narodu polskiego oraz świadomie, według własnych możliwości, uczestniczyć w rozwoju naszej ojczyzny – Rzeczypospolitej Polskiej.

[ spis treści ]

Dyrektorzy naczelni

Władysław Lorenc
1 IX 1961–31 VIII 1981
Edmund Dąbrowski
1 IX 1981–31 VIII 1991
Jan Grab
1 IX 1991–16 VI 2010
Jerzy Solan
17 VI 2010–31 VIII 2018
Aleksander Błaszczak
od 1 IX 2018

[ spis treści ]

Nota o Dyrektorze Janie Grabie

Dnia 17 czerwca 2010 zmarł Jan Grab – wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych. Funkcję tę pełnił od 1991 roku aż do swojej śmierci. Wspaniały nauczyciel i wychowawca młodzieży.

W ZSB pracował od 1968 roku jako nauczyciel wychowania fizycznego. Pod Jego kierunkiem uczniowie wielokrotnie sięgali po laury w zawodach sportowych. Były to sukcesy na skalę województwa, ale także o zasięgu krajowym (np. na Ogólnopolskich Spartakiadach Szkół Budowlanych). Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych osiągali liczne sukcesy w zawodach sportowych, konkursach i turniejach, za co szkoła otrzymała dwukrotnie puchar i dyplom Prezydenta Miasta Lublina. To w ZSB rozpoczęła swoją karierę sportową przyszła olimpijka z Pekinu – lekkoatletka Izabela Kostruba. Jako dyrektor ZSB troszczył się o dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły. Dbał ustawicznie o jej rozwój. Obok już istniejących szkół, powstały nowe (Technikum Budowlane, Liceum Zawodowe, Szkoła Policealna, Technikum Uzupełniające). Szczególny nacisk kładł Dyrektor na rozwój informatyczny szkoły, wzrosło wykorzystanie technologii informacyjnych i multimediów (powstawały nowe pracownie multimedialne, a już istniejące stale unowocześniano).

Dyrektor Jan Grab aktywnie wsparł inicjatywę nadania szkole imienia wielkiego patrioty, zasłużonego w dziedzinie rozwoju przemysłu w okresie międzywojennym – Eugeniusza Kwiatkowskiego. Konsekwentnie realizował wspólne marzenia o tym, by budowlanka ze Słowiczej zajęła pozycję wiodącą wśród szkół budowlanych w Polsce. Temu między innymi miały służyć Jego starania o zdobycie funduszy unijnych w ramach projektów EFS.

Sam – nieustannie podnosząc swoje kwalifikacje (zdobył, jako jeden z pierwszych w Lublinie, tytuł Menadżera Oświaty) – motywował swoich pracowników do zdobywania nowych umiejętności pedagogicznych i – co ważne – umiał docenić ich pracę. Współtworzył dobry klimat szkoły, w której pracownicy i uczniowie czuli się dobrze i bezpiecznie. Dał się poznać jako człowiek otwarty, któremu nieobojętne było dobro lubelskiej oświaty. Współpracował twórczo z instytucjami prowadzącymi i nadzorującymi szkołę, dyrektorami innych szkół oraz Polską Izbą Przemysłowo-Handlową. Był także współinicjatorem wielu form aktywności szkoły na rzecz środowiska lokalnego.

Za swoją pracę był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Otrzymał m.in. Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania, Prezydenta Miasta Lublin i Kuratora Oświaty, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotą Odznakę Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

Swojej pracy był oddany bez reszty. Zawsze pogodny, cierpliwy i wyrozumiały. Nad wyraz skromny. Obowiązki wykonywał sumiennie i nigdy swoich zasług, które były ogromne, nie eksponował. Dbał przede wszystkim o innych. Umiał godzić to, co wydawało się nie do pogodzenia. Jego autorytet zbudowany był na szacunku dla drugiego człowieka.

[ spis treści ]

Kalendarium ważniejszych wydarzeń

1961 17 lipca zarządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych utworzono Zasadniczą Szkołę Budowlaną dla Pracujących LZB. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego nastąpiła 18 września.
1962 Rozpoczęto budowę nowej szkoły przy ulicy Słowiczej 3.
1964 1 września powstaje Technikum Budowlane dla Pracujących LZB.
2 września ma miejsce uroczyste przekazanie nowego budynku szkoły przy ulicy Słowiczej 3.
1965 Na Centralnej Spartakiadzie szkół budowlanych we Wrocławiu nasi uczniowie zajmują I miejsce i zdobywają po raz pierwszy puchar Ministra Budownictwa. Takich sukcesów, zajęcia I miejsca i zdobycia Pucharu Ministra budownictwa było więcej: Płock (1968), Zielona Góra (1969), Zielona Góra (1978), Poznań (1986), Bydgoszcz (1987).
1965 Powołana zostaje Szkoła Mistrzów Budowlanych.
1964–1969 Utworzenie przy szkole klas filialnych w Puławach, Biłgoraju i Tomaszowie Lubelskim.
1973 We wrześniu odbywa się po raz pierwszy uroczystość ślubowania klas pierwszych i od tego momentu staje się elementem tradycji szkoły.
1975 Otwarcie Średniego Studium Zawodowego dla Pracujących Lubelskiego Zjednoczenia Budownictwa.
1976 Utworzenie w Lublinie Zespołu Szkół Budowlanych przez Lubelskie Zjednoczenie Budownictwa.
1982 Zmiana nazwy na Zespół Szkół Budowlanych oraz organu prowadzącego na Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie.
1983 Powołanie Zasadniczej Szkoły Budowlanej Nr 3 oraz Technikum Budowlanego Nr 2 dla Dorosłych.
1985 Zespół Szkół Budowlanych w Lublinie zorganizował I Ogólnopolski Rajd dla Młodzieży Szkół Budowlanych „Roztocze 85”. Uczestniczyło w nim 1300 uczniów z 28 województw.
1986 W dniach 22–25 maja lubelska budowlanka zorganizowała największy z trzech gigantycznych biwaków w Suścu. Uczestniczyła w nim cała szkoła – 1200 osobowa grupa młodzieży wraz z nauczycielami specjalnie wynajętym pociągiem wyruszyła na Roztocze, by tam miło spędzić cztery dni pod namiotami w pięknym sosnowym lesie.
1994 Utworzenie Technikum Budowlanego Nr 2 w Lublinie.
1995 Utworzenie Liceum Zawodowego.
1999 Organem prowadzącym Zespołu Szkół Budowlanych zostaje Miasto Lublin.
2002 Włączenie do Zespołu Szkół Budowlanych w Lublinie szkół Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 z ulicy Pogodnej.
2002 18 X 2002 – nadanie Zespołowi Szkół Budowlanych w Lublinie imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. Szkoła otrzymała nowy sztandar, na który młodzież złożyła uroczyste ślubowanie. Od tego momentu obowiązuje nowa Rota Ślubowania.
2003 Utworzenie Szkoły Policealnej.
2004 W wyniku reformy edukacji następuje utworzenie nowych typów szkół:
  • XIII Liceum Profilowanego
  • Technikum Budowlanego
  • Technikum Drzewnego
  • Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3
2005 Utworzenie Technikum Uzupełniającego Nr 3.
2006 Utworzenie Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 3.
2006 Październik – 45-ciolecie szkoły.
2008–2010 Intensywne starania o zdobycie funduszy unijnych w ramach projektów EFS. Szkoła, jako jedna z dziesięciu w województwie lubelskim zakwalifikowuje się do projektu „Szkoła Kluczowych Kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej”. Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie – lidera Projektu i partnerów. Projekt jest skierowany do 5000 uczniów z 50 szkół ponadgimnazjalnych w 5 województwach.
17.06.2010 Zmarł Jan Grab – wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych. Funkcję tę pełnił od 1991 roku aż do swojej śmierci. Wspaniały nauczyciel i wychowawca młodzieży. Swojej pracy był oddany bez reszty. Zawsze pogodny, cierpliwy i wyrozumiały. Nad wyraz skromny. Umiał godzić to, co wydawało się nie do pogodzenia. Jego autorytet zbudowany był na szacunku dla drugiego człowieka.
2010–2011 1 XII 2010 – Zespół Szkół Budowlanych w Lublinie rozpoczął realizację projektu „Zespół Szkół Budowlanych Kuźnią Fachowców”. Głównym założeniem projektu jest podniesienia atrakcyjności oferty edukacyjnej placówki oraz dostosowania jej do potrzeb nowoczesnego rynku pracy. Dzięki niemu nasi uczniowie będą mieli możliwość wziąć udział w bezpłatnych zajęciach. Będą to zajęcia pozalekcyjne, kursy zawodowe i staże w lubelskich firmach oraz warsztaty z doradztwa zawodowego. 12 I 2011 – rozpoczęły się zajęcia kursu z zakresu dekarstwa dla projektu „Zespół Szkół Budowlanych Kuźnią Fachowców”.

[ spis treści ]

Sztandary

Poprzedni sztandar szkoły

Obecny sztandar szkoły

[ spis treści ]