» Start

Świadczenia finansowe Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2020 roku

Informujemy wszystkich pracowników oraz emerytów Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie, że ze względu na stan epidemiczny spowodowany rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV 2 w roku 2020 wyjątkowo przedłuża się okres składania wniosków dofinansowanie wypoczynku letniego dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz emerytów do dnia 15 czerwca. Dyrektor Szkoły po uzgodnieniach z organizacją związkową oraz biorąc pod uwagę przedłużenie okresu rozliczenia w zakresie podatku dochodowego do 31 maja 2020 wydał stosowne zarządzenie w tej sprawie.

Instrukcja postępowania i opis zmian w Regulaminie:

  1. Każdy, kto zamierza ubiegać się o świadczenie ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Budowlanych w danym roku budżetowym zobowiązany jest złożyć oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej (Załącznik nr 1) do pobrania ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie. Osoby, których miesięczny dochód brutto na osobę przekracza 3 tysiące zł, nie muszą podawać kwoty swojego dochodu, a tylko wpisać informację: „powyżej 3 tysięcy złotych”.
  2. Wniosek o dofinansowanie wypoczynku urlopowego w formie wczasów organizowanych we własnym zakresie (Załącznik nr 2) należy złożyć (wraz z oświadczeniem opisanym w punkcie 1): listownie - listem poleconym, poprzez e-mail: poczta@zsb.lublin.eu dołączając zeskanowane dokumenty lub osobiście w sekretariacie szkoły (obecnie niezalecane). Uwaga: w przypadku zeskanowanych dokumentów trzeba będzie dostarczyć ich oryginały w terminie późniejszym, przed przyznaniem świadczenia. W przypadku listu liczyć się będzie data stempla pocztowego (15.06.2020). Należy zwrócić uwagę, że Załącznik nr 2 jest wspólny dla trzech form i w przypadku dofinansowania do wypoczynku letniego wypełniamy tylko punkt 1 wpisując imię i nazwisko osoby uprawnionej. Pozostałych punktów (2 i 3) nie wypełniamy.
  3. Zmieniono grupy dochodu w zależności, od których uzależniona będzie wysokość dofinansowania (Załącznik nr 3).
  4. W przypadku pożyczki na cele mieszkaniowe utrzymano kwotę maksymalną pożyczki 10 tysięcy złotych i okres spłaty przez 36 miesięcy (Załącznik nr 4 – wniosek o pożyczkę oraz Załącznik nr 5 – wzór umowy).
  5. Niezależnie od dofinansowania do wypoczynku, o którym mowa w punkcie 2, osoba uprawniona może ubiegać się o zapomogę pieniężną w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci. Wypełniamy wtedy Załącznik nr 2 pozycja 2 oraz do wniosku o jej przyznanie należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia, w związku, z którym pomoc ma zostać przyznana.
  6. Przypominamy o uaktualnianiu kont bankowych (w przypadku zmiany należy niezwłocznie skontaktować się z księgowością ZSB celem podania danych do nowego konta).