» Start

Deklaracja kontunuowania pobytu w Bursie

Od tego roku uległy zmianie zasady składania deklaracji kontynuacji zamieszkania w bursie.

Zasady i terminy kontynuacji zamieszkania:

Rodzice wychowanków niepełnoletnich/wychowankowie pełnoletni wyrażają wolę kontynuacji zamieszkania w placówce na kolejny rok szkolny składając:
1) „Deklarację kontynuowania pobytu w placówce” w formie oświadczenia przesłanego poprzez dziennik elektroniczny w terminie od 07.05.2021 do 16.05.2021 do godziny 18.00 (wysłanie deklaracji z konta wychowanka pełnoletniego/konta rodzica wychowanka niepełnoletniego w dzienniku elektronicznym równoznaczne jest z podpisaniem deklaracji) lub
2) w sekretariacie placówki podpisaną wersję papierową „Deklaracji kontynuowania pobytu w placówce” w terminie od 07.05.2021 do 16.05.2021 (w godzinach pracy sekretariatu pon.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 8.00 do 15.00) lub
3) skan lub zdjęcie podpisanej „Deklaracji kontynuowania pobytu w placówce” przez rodziców i przesłany z konta wychowanka niepełnoletniego w dzienniku elektronicznym w terminie od 07.05.2021 do 16.05.2021 do godziny 18.00.

Do kontynuacji zamieszkania uprawniona jest osoba, która w chwili składania oświadczenia jest wychowankiem placówki i mieszka w niej do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/21. W przypadku rezygnacji z miejsca zamieszkania w placówce przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku oświadczenie o woli kontynuowaniu zamieszkania jest anulowane.

W przypadku niedostarczenia wypełnionej deklaracji wychowanek nie będzie miał prawa do pobytu w bursie w roku szkolnym 2021/2022.

Druki można pobrać na stronie Bursy.